W jaki sposób gospodarka może regulować zarządzanie zasobami wodnymi w kraju?

Zarządzaniem zasobami wodnymi zajmuje się tzw. gospodarka wodna. Jest to dział zajmujący się kształtowaniem zasobów śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, jak również ich ochroną przed wyczerpaniem i zanieczyszczeniem.

W Polsce obowiązuje ustawa o Prawie Wodnym– to ona reguluje zarządzanie zasobami wodnymi w kraju. Zgodnie z tą ustawą zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, w szczególności w zakresie: zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności, ochrony przed powodzią oraz suszą, ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją, utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i zależnych od wód, zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu, tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania wód, zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.