facebook Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cwid.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-17.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-09 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
  • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie informują o otwarciu podstrony w nowym oknie.
 • Nagłówki
  • W serwisie występują strony nie posiadające nagłówka h1.
  • Serwis posiada strony, na których występuje wielokrotnie nagłówek h1.
 • Formularze
  • Serwis zawiera formularz, którego część elementów jest niedostępna z poziomu klawiatury.
 • Pola formularzy
  • Pola formularza nie posiadają etykiet lub etykiety zostały błędnie powiązane z polami.
  • W serwisie występują problemy z dostępnością pól formularzy.
 • Obsługa błędów formularza
  • W serwisie występują formularze z problemami dot. właściwej sygnalizacji błędnego wypełnienia danych.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • W serwisie występują problemy z obsługą menu rozwijalnego przy użyciu programu odczytu ekranu – brak komunikatu informującego, że menu zostało rozwinięte.
  • W serwisie występują przyciski bez etykiety tekstowej.
  • Elementy menu głównego mają utrudniony dostęp za pomocą klawiatury.
 • LandMarki
  • W serwisie nie zdefiniowano znacznika landmarka dla obszaru nawigacji.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Przycisk w formularzu wyszukiwania nie posiada tekstowej etykiety.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis zawiera materiały wideo bez napisów.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
 • Elementy klikalne
  • W serwisie występują elementy klikalne niedostępne z poziomu klawiatury.
  • Elementy menu głównego nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  • Elementy głównego menu nie spełniają minimalnych wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Serwis posiada elementy rozwijalne głównego menu, które nie wskazują aktualnego stanu.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki, które nie zostały wyróżnione kolorem. Ich podkreślenie jest niewystarczające.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis pomija położenie fokusu dla niektórych elementów menu.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
  • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nie oznaczone właściwymi znacznikami.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne przy użyciu klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie cwid.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Michał Pilaszkiewicz.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: m.pilaszkiewicz@uw.edu.pl, telefon 609477474.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.