Jakie są przyczyny erozji gleby?

Erozja gleby to naturalny proces, który wpływa na wszystkie formy terenu i odbywa się powoli. Stanowi następstwo działania sił takich jak woda czy wiatr, należy jednak pamiętać, że działalność człowieka może ją znacznie przyspieszać i pogłębiać. Proces erozji obejmuje odrywanie, przemieszczanie i osadzanie się gleby. Na jego skutek dochodzi do zmniejszania produktywności gruntów ornych i przyczyniania się do zanieczyszczenia sąsiednich cieków wodnych, terenów podmokłych i jezior.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.