Jak w obecnych czasach rolnicy mogą bronić się przed suszą nie szkodząc przyrodzie?

Odpowiedzialne rolnictwo powinno być nastawione na międzyplony i płodozmiany, wprowadzenie uprawy bezorkowej, tworzenie miedz i ochronę zadrzewień śródpolnych i, jeśli to konieczne ich nasadzanie, przy wykorzystaniu rodzimych gatunków drzew i krzewów. Jednocześnie powinni tworzyć zadarnione strefy buforowe wzdłuż rowów, strumieni czy innych cieków, aby ograniczyć spływ związków azotu i fosforu zawartych w nawozach z pól do wód powierzchniowych. Dla właścicieli gruntów powinny zostać wprowadzone instrumenty dopłat za wspieranie naturalnej retencji na ich terenach (np. oczka śródpolne, stawy bobrowe), tzw. opłaty retencyjne.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.