Jak można zatrzymać wodę w glebie?

Zatrzymanie wody w glebie jest możliwe dzięki naturalnym „gąbkom”. Mokradła, torfowiska, lasy i kwietne łąki zbierają i magazynują wodę, a jednocześnie przeciwdziałają powstawaniu suszy oraz powodzi. Powinniśmy zaprzestać wycinki starych lasów, na wsiach i w miastach sadzić nowe drzewa, odtwarzać i dbać o mokradła, torfowiska oraz naturalne koryta rzek.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.