Jakie wyróżnia się etapy suszy?

Wyróżnia się cztery etapy suszy. Początkowo występuje susza atmosferyczna charakteryzująca się brakiem opadów przez 20 dni, wysoką temperaturą i niską wilgotnością powietrza. Jej przyczyną jest wyżowa cyrkulacja atmosferyczna, powodująca napływ ciepłych i suchych mas powietrza. Potem pojawia się susza glebowa, która oznacza niedobór wody dostępnej dla roślin. Trzeci etap to susza hydrologiczna oznaczająca zmniejszenie zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych. Susza hydrogeologiczna jest następstwem przedłużającej się suszy hydrologicznej. W tym okresie zwierciadło wód gruntowych obniża się w stopniu uniemożliwiającym korzystanie ze studni kopanych.

Jednym z koniecznych działań w walce z suszą jest powszechne ograniczenie korzystania z wód, tak, by zasobów wodnych wystarczyło zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.