Jak ważna jest edukacja młodego pokolenia, naszych dzieci na temat środowiska?

Edukacja nie powinna ograniczać się jedynie do młodego pokolenia i dzieci. Upowszechnienie wiedzy na temat środowiska powinno dotyczyć wszystkich bez względu na wiek. Wiedza na temat zjawiska suszy i jej konsekwencji, uwrażliwienie na ograniczone zasoby wody w kraju, zachęcenie do podjęcia działań na rzecz ochrony i racjonalnego gospodarowania zasobami wody głównie na poziomie jednostki i społeczności lokalnej, powinny wspierać działania systemowe (na poziomie krajowym) przeciwdziałające konsekwencjom zmian klimatu.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.