Współpraca z CWiD

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego jest otwarte na realizację wspólnych inicjatyw i projektów z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, jak również organizacjami trzeciego sektora, którym przyświeca idea społecznej odpowiedzialności oraz chęć upowszechniania zdobyczy najnowszej wiedzy naukowej i kształtowania jakości debaty publicznej w naszym kraju. Centrum zorientowane jest na tworzenie i wzmacnianie partnerskich relacji z interesariuszami oraz upowszechnianie idei oraz postaw obywatelskich.

Zapraszamy do współpracy

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.