Cele i zadania

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego stanowi pomost we współpracy i w komunikacji między nauką a otoczeniem społeczno-gospodarczym, realizując istniejące i inicjując nowe programy podnoszenia jakości życia publicznego w Polsce. CWiD UW nie prowadzi własnych działań badawczych, jego zadaniem jest natomiast wzmocnienie wpływu oraz dotarcie naukowców, zespołów oraz jednostek UW do opinii publicznej, otoczenia instytucjonalnego oraz partnerów. Otwartość Centrum przejawia się w zachęcaniu instytucji, ale także społeczeństwa do współpracy oraz do korzystania z zasobów i efektów pracy Uniwersytetu Warszawskiego.

Ideami, które leżą u podstaw powołania Centrum Współpracy i Dialogu (CWiD), są: egalitarny dostęp do wiedzy, otwartość, a także dialog oparty na faktach. Centrum, obecne w przestrzeni publicznej jako opiniotwórcza platforma skupiająca wybitnych naukowców, badaczy i ekspertów, koncentruje ich potencjał na bieżących potrzebach społeczeństwa, gospodarki i lokalnych społeczności.

Zadania Centrum Współpracy i Dialogu UW:

  • rozwój kompetencji nowoczesnego, otwartego, niezależnego ośrodka opiniotwórczego, jakim jest Uniwersytet Warszawski;
  • kształtowanie jakości dyskursu publicznego w naszym kraju;
  • udostępnianie zasobów wiedzy i wyników prac badawczych Uniwersytetu Warszawskiego opinii publicznej, partnerom oraz instytucjom zewnętrznym;
  • wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności uczelni;
  • diagnozowanie i inicjowanie w debacie społecznej tematów ważnych dla społeczeństwa i gospodarki;
  • integrowanie działań społeczności UW, w tym absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.